තේක්ක සහ නැදුන් ලීයෙන් නිම වන ලද යකඩ මිශ්‍ර අත් වැටවල්